Vietnam woman travel
Travel

Exploring Vietnam: Da Nang & Nha Trang, (Cro & Eng Version)

Nastavljamo naše putovanje i istraživanje Vijetnama.
Nakon proživljenog horora u busu, kakav samo možete doživjeti u Vijetnamu, stigli smo u Da Nang, romantični gradić uz samu obalu.

Ljudi ga često preskaču zbog nedostatka vremena na putovanju, pa posjećuju samo razvikane gradove, primjerice Ha Long Bay ili Ho Chi Minh.

Kao što sam prije napomenula, kada ste u Vijetnamu sve što vam je potrebno za razgledavanje je skuter. I maska, da se ne ugušite od prljavog zraka. Sa skuterom ćete uštedjeti vrijeme i moći otići negdje izvan grada bez da ovisite o javnom prijevozu.

Posjetili smo Marble Mountains (Mramorna planina) koja je puna špilja, tunela i Budističkih svetišta. Legenda kaže kako je planina nastala tako što se pojavio zmaj iz mora i položio jaje na plažu. Nakon 1000 dana iz jaja je narasla Mramorna planina.
Godinama su dijelovi planine bili minirani zbog vrijednog kamena, no s vremenom to se zabranilo.

Unutar planine nalazi se velika špilja gdje su za vrijeme Vijetnamskog rata vijetnamski vojnici koristili ju za skrivanje ali i za pucanje na američke ratne avione.

Špilja predstavlja, Vijetnamci vjeruju, raj i pakao.
Istražujući špilju vidjeli smo razne skulpture ljudi koji su mučeni, ljudske face koje predstavljaju strah i ljutnju. Zmije i štakori koji jedu ljude. Sve je izgledalo strašno i morbidno. Još su samo falili čudni zvukovi i krikovi da upotpune cijelu priču.

Također, možete vidjeti budističke oltare pune svijeća i mirisnih štapića gdje se lokalci dolaze moliti.

Unutar špilje nalazi se i drugi put. Put koji ide unutarnjim stubama na vrh planine i gdje na zidovima možete vidjeti “budističe verzije anđela”. Na vrhu izlazite iz špilje van, na svjetlo, na predivan pogled Da Nanga. Taj put predstavlja raj.

The Marble Mountain, Example Of Buddhist Hell, Da Nang, Vietnam
Example Of Buddhist Hell

Nastavili smo našu vožnju skuterom malo izvan grada kako bi vidjeli drevnu građevinu Mỹ Sơn. Prolazili smo kraj okolnih sela gdje uglavnom vidite vrijedne Vijetnamce s njihovim kapicama od trstike. Ceste su bile pune rasipane pšenice. Ljudi stavljaju pšenicu na velike plahte pa potom na cestu gdje auti i skuteri prolaze, valjda da se suši. Jako čudno i izazovno prilikom vožnje, no to je Azija. Ako smo išta naučili tijekom putovanja u Aziji je da ćete uvijek naići na čudne stvari, i to je najbolji dio putovanja.

Posjetili smo Mỹ Sơn, kompleks napuštenih ruševina koje su nekoć bile Hinduistički hramovi i spomenici posvećeni bogu Šivi. Sagrađeni su samo od cigla bez betona, još između 4. i 14. stoljeća. Nažalost, Vijetnamski rat nanio je veliku štetu hramovima i spomenicima te su sada većina njih u raspadu. Šećući se kroz kompleks mogli smo vidjeti ogromne rupe u zemlji koje su ustvari posljedica bombi za vrijeme rata.

Povijesno gledano, vrlo zanimljivo mjesto. Iskreno gledano, kako je više od pola kompleksa razrušeno, sve je izgledalo pomalo jednolično. Nadodajmo i tešku vrućinu koja ponekad izvlači najgore iz vas, pogotovo ako ste par sati na Suncu. Stvar je popravio muzej u sklopu kompleksa u kojemu smo mogli vidjeti kako je sve to izgledalo nekada prije ruševina.

My Son, Da Nang, Vietnam
My Son

Pred nama je bila zadnja večer u Da Nangu. Mirni, jednostavni gradić i prilika da se malo središ.
Kada putuješ dugo i svaka tri dana si u busu pa u novom hotelu, većinu vremena provedeš bez šminke, u pundži i najudobnijoj odjeći. Nekad ti treba taj premaz pudera i crveni ruž koji ti daje osjećaj da si najljepša u cijelom Da Nangu. Pogotovo ako si cura, ovakve stvari te vesele.

Šetnje uz obalu ukrašenu s tisuće crvenih srca, skupina Vijetnamaca koja si donese kazetofon na sred šetališta i pleše valcer, ali i na neke zabavne ritmove. Osjećaš se romantično, ugodno i sigurno. I plešeš, jer zašto ne?

U Da Nangu smo pojeli i najbolju i najukusniju pizzu ikada. Naime, pizzerije u Vijetnamu su poprilično fancy i skupa mjesta. U pizzerijama ćete često vidjeti sređene ljude, a sami ambijent pizzerije često izgleda kao neki skuplji restoran. S obzirom na to da smo već dugo bili u Aziji, zaželjeli smo se neke europske hrane. I nismo požalili. Iako čudno, definitivno mogu reći da najbolja pizza koju sam pojela je iz Vijetnama.

Love Lock Bridge, Da Nang, Vietnam
Love Lock Bridge, Da Nang

Sljedeće jutro smo već bili na vlaku za Nha Trang. Da napomenem, vlak je bio bez ikakvih buba i žohara jeeej. Slično kao i u Indiji, i u ovome vlaku smo imali prodavače, samo što se ovdje uglavnom prodavalo voće. Male banane, ananasi na štapiću, mango na štapiću, lichi, durijan, Dragon fruit i ostala čuda. Ljudi prodaju ono što imaju i tako zarađuju.

U vlaku smo imali dvije neobične situacije. Prvo što je bilo jako čudno je tužnjikava  Vijetnamska muzika u vlaku koja je svirala pola puta toliko glasno da nismo mogli normalno pričati. Ali gle, Vijetnamci bar imaju muziku u vlaku za razliku od nas.

Druga stvar odnosila se na pojedine Vijetnamce u vlaku. Naime, njih par je cijelim putem kašljalo, hraćkalo, pljuvalo u maramicu i lavabo koji je bio u blizini. Želudac nam se dizao. Nismo mogli shvatiti zašto se ponašaju tako nepristojno.
Daljnjim putovanjem po Vijetnamu smo uočili i druge da to rade i shvatili zašto su Vijetnamci tako “nepristojni”. Iako smo znali kolika zagađenost u Vijetnamu vlada, nismo bili svjesni koliko to utječe na ljude. Upravo zbog toga, ta prljavština im se nakuplja u plućima, otežano disaju i pokušavaju to iskašljavati.
Kada shvatiš s čime se ti ljudi bore, ne gledaš to kao nepristojno nego jednostavno žalosno.

Nakon 8 sati vožnje stigli smo u Nha Trang. Ovdje smo ponajprije došli radi njihovih super plaža i da se malo odmorimo bez pretjeranog razgledavanja.

Zanimljivost koju smo uočili u Nha Trangu su bili natpisi na ćirilici. Na ulici, restoranima, trgovinama. Bilo nam je i čudno od kud toliko turista u Nha Trangu. Na kraju smo skužili da 80% tih turista su Rusi i da u Nha Trangu ustvari živi hrpa Rusa.
Navodno u Rusiji postoji direktna avionska veza s Nha Trang-om, a kako je u Rusiji stalno hladno, svoje godišnje odmore provode u toplim krajevima kao što je Nha Trang. Ne samo to, Rusi su tu uočili dobru priliku za biznis te drže većinu restorana, trgovina i ostalih turističkih djelatnosti.

Nha Trang kao i cijeli Vijetnam drži do svoje neurednosti, pa i tamo možete vidjeti smeće na ulici, u moru ali naravno i miševe i žohare po ulicama. U jednom restoranu gdje smo jeli smo vidjeli miša par metara od nas kako šeće po kuhinji. Ali kada si u Vijetnamu, sve je to ok. Ili ne?

Kakav ste vi dojam dobili o Vijetnamu i mislite li da biste mogli putovati po ovoj zemlji?
Pišite mi ispod u komentarima!

Two Enlightenment Thinkers, Da Nang, Vietnam
Two Enlightenment Thinkers
The Dragon Bridge, Da Nang, Vietnam
The Dragon Bridge, Da Nang
Da Nang, Vietnam - Buddhist Altar
Buddhist Altar
Nha Trang, Vietnam - Happy Beach
Nha Trang

We continued our journey through Vietnam.
After we’ve survived a bus horror, the situation you can only experience in Vietnam, we’ve come to Da Nang, a romantic little town by the coast.

People often skip it because of the lack of time on the trip, so they only visit Ha Long Bay or Ho Chi Minh.

As I mentioned before, when you are in Vietnam, everything you need to go to is a scooter. And a mask, so that you don’t suffocate from dirty air. With a scooter, you will save time and be able to go somewhere outside of the city without being dependent on public transport.

We visited the Marble Mountains, full of caves, tunnels and Buddhist shrines. The legend says the mountain was created by the appearance of a dragon from the sea and laying the egg on the beach. After 1000 days, the Marble Mountain grew up.
For years, parts of the mountain were mined for valuable stone, but with time it was forbidden.

Within the mountain, there is a large cave for which the Vietnamese believe it represents heaven and hell. During the Vietnam War, Vietnamese soldiers used this cave for hiding and shooting for American warplanes.

Exploring the cave, we saw various engraved forms representing people, their lives, and some monsters. All forms looked pretty awful and morbid. When you climb the inner stairs to the top of the mountain, at once you have a wonderful view of Da Nang.

Example Of Buddhist Heaven, Da Nang, Vietnam
Example Of Buddhist Heaven

We continued our scooter ride outside of the city to see the ancient Mỹ Sơn. We drove by the villages where you mostly see hardworking Vietnamese with their famous hats. The roads were full of wheat on large sheets. It’s very strange and challenging when driving, but that’s Asia. If we have learned anything during a trip to Asia, you will always come across strange things, and that’s the best part of the trip.

We visited Mỹ Sơn, a complex of abandoned ruins that were once Hindu temples and monuments devoted to God Shiva. They were built only of brick without concrete, between the 4th and 14th centuries. Unfortunately, the Vietnam War has caused big damage to temples and monuments, and now most of them are in poor condition. Walking through the complex, we could see huge holes in the ground, which were actually the result of bombs during the war.

Historically, very interesting place. But honestly, as more than half of the complex was destroyed, everything seemed droningly. The museum part makes everything better because we could see how the whole complex looked like before the ruin.

It was our last night in Da Nang. A beautiful quiet town and an opportunity to dress up. When you are traveling for a long time, and every three days you are in a bus and a new hotel, you’re spending most of your time without makeup, wearing a bun, and in the most comfortable clothes. A little bit of foundation and a red lipstick makes you feel like you’re a queen. Especially if you’re a girl, these things make you happy.

Walking along the coast decorated with thousands of red hearts, a group of Vietnamese who brings a tape recorder to the middle of the promenade and dancing the waltz but also on some fun rhythms. You feel romantic, comfortable and safe. And you dance, because why not?

In Da Nang, we ate the best and most delicious pizza ever. Pizza places in Vietnam are quite fancy and expensive places. There, you’ll often see nicely dress up people, and the ambiance itself often looks like some expensive restaurant. Since we’ve been in Asia for a long time, we wanted some European food. And we didn’t regret it. Although weird, I can definitely say that the best pizza I’ve eaten is in Vietnam.

The next morning we were already on the train for Nha Trang. To point out, the train was without any bugs and cockroaches. Just like in India, and in this train we had sellers, who mostly sold fruit. Small bananas, pineapples, and mangos on sticks, lichi, durian, dragon fruit, and other. People sell what they have so they can earn for life.

We had two unusual situations on the train. The first thing that was very weird was the sad Vietnamese music on the train that played almost half of the way and was so loud that we couldn’t normally talk. Seems they really love their music, but still…

The other thing was about some Vietnamese on the train. There was a couple of people coughing and spitting on tissue and in the sink. It was so disgusting. We couldn’t understand why they behaved so rude.
By further traveling through Vietnam, we noticed others also doing this and suddenly understood why the Vietnamese are so “rude.” Although we knew about the pollution problem, we weren’t aware of how much is affecting people. That is why this dirt accumulates in their lungs, they have problems breathing and then trying to cough it.
When you understand what these people going through, you don’t look at that as rudely, just simply sorrowfully.

After 8 hours of driving, we arrived in Nha Trang. We came here mostly for their super beaches and to rest for a little while without an over-sightseeing.

The interesting thing we saw in Nha Trang were Cyrillic captions. On the streets, restaurants, shops… Also, it was weird to see so many tourists in Nha Trang. In the end, we have figured out that 80% of these tourists were Russians and that in reality there is a bunch of Russians living in Nha Trang.
Apparently, in Russia there is a direct air link with Nha Trang, and as Russia is constantly cold, they spend their annual vacations in the hot areas like Nha Trang. Not only that, Russians have noticed a good business opportunity, and they hold most of the restaurants, shops and other tourist activities.

On The Beach, Nha Trang, Vietnam
On The Beach, Nha Trang

Nha Trang, as well as the rest of Vietnam, are dirty so you can see garbage on the street, in the sea, and of course mice and cockroaches on the streets. Once when we were in a restaurant, we saw a mouse walking down the kitchen. But when you are in Vietnam, that’s all right. Or not?

Do you think you could travel to Vietnam?

Let me know in the comments down below!


You may also like...

10 Comments

 1. Hi my loved one! I wish to say that this article is awesome, great written and come with approximately all
  vital infos. I would like to peer more posts like this .

  1. admin says:

   Thanks so much! More posts are coming on the blog! 🙂

 2. Hey There. Ӏ found your weblog usіng msn. This is
  a really smartly written article. I’ll bе sure to bookmark it and return to read more of your
  useful info. Thank you for the post. I’ll definitely comeback. https://sablonkaossatuanbandung88.blogspot.com/

 3. Hey Ƭhere. I found your weblog using msn. This is a really smartly written article.
  I’lⅼ be sure to bookmark it and return to reawd more of your useful info.
  Thank you foor the post. I’ll definitely comeback. https://sablonkaossatuanbandung88.blogspot.com/

 4. My spouse and I stumbled over here by a different web page and thought I might check things out.
  I like what I see so i am just following you.
  Look forward to checking out your web page again.

  1. Thank you! I’m glad you like it! 🙂

 5. Normally I do not read article on blogs, but I wish to say
  that this write-up very pressured me to take a look at and do so!
  Your writing taste has been amazed me. Thanks, very nice post.

  1. admin says:

   Thank you for your words! I’m glad you liked it! 🙂

 6. This is truly helpful, thanks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *